Znak: GGR.6840.7.2022

W  Y  K  A  Z

 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu.

                           Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 1899 ze zm.) w zw. z uchwałą Nr XLVIII/411/2009 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr geod. 339/1 o pow. 0,0634 ha, 344/1 o pow. 0,0652 ha, 342/6 o pow. 0,0910 ha, położonych w obrębie miasta Mikołajki i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 3/2010 z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w obrębie miasta Mikołajki,

podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu:

1.       Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i cena nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Mikołajkach, obręb geod. Mikołajki, oznaczona nr geod. 344/1o pow. 652 m2.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1M/00023347/2. Dział III i IV - wolne od wpisów.

2.       Cena nieruchomości: 185.000,00 zł

3.       Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach obrębu geod. Mikołajki.

Działka nr 344/1– ma kształt zbliżony do prostokąta i usytuowana jest w terenie o lekkim nachyleniu.

W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna z usługami oraz tereny niezabudowane, w tym tereny rolne. Działka zlokalizowana jest ok. 1 km od ścisłego centrum miasta. Dojazd do działki drogą gruntową nieutwardzoną – ul. Fasolkową.

W granicach działki biegnie sieć wodociągowa w110 oraz kanalizacyjna ks200.

Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i gazowej.

Warunki podłączenia do sieci infrastruktury technicznej muszą być uzgodnione z instytucjami branżowymi na wniosek i koszt nabywcy. 

Zgodnie z prowadzonąewidencją gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem RIIIb - grunty orne.

4.       Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowy teren jest objęty „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Mikołajki na wschód od ulicy Papieża Jana Pawła II” uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Mikołajkach nr XXIV/33/2021 z dnia 12 maja 2021r. (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 30.06.2021r., Poz. 2539) zgodnie z którym działka 344/1 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MN.14 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Treść planu jest dostępna na stronie https://mikolajki.e-mapa.net/.

5.       Termin zagospodarowania nieruchomości:nie określony

6.       Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na  podstawie

art. 34, winny składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087- 4219056, drogą elektroniczną

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia.

Po terminie o którym w pkt 6 wykazu zostanie ogłoszony przetarg.

 

Wykaz umieszczono:

1.        na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki      

2.        na stronie internetowej UMiG Mikołajki  www.bip.mikolajki.pl, www.mikolajki.eu

3.        w lokalnej prasie

4.        przekazano sołtysom sołectw z terenu Gminy Mikołajki