Znak: GGR.6845.9.2022

W Y K A Z

 

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki  przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu

 

            Na podstawie art. 13 ust.1 oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 189 ze zm.) oraz w zw. z Zarządzeniem nr 19/2022 z dnia 3 lutego 2022r. w sprawie wydzierżawienia w formie przetargu części nieruchomości położonej w Mikołajkach obręb geod. Mikołajki oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki 34/2018 z dnia 20.02.2018r. w sprawie określenia niektórych zasad wydzierżawiania gruntów stanowiących własność Gminy Mikołajki oraz stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych,

podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Mikołajki, przeznaczonych do wydzierżawienia w formie przetargu:

1.       Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia, położenie i czynsz dzierżawny:

Nieruchomość gruntowa położona w Mikołajkach przy ul. Mrągowskiej, obręb geod. Mikołajki oznaczona nr geod. 40/25 o powierzchni całkowitej 324 m2.

Do wydzierżawienia przeznacza się część w/w nieruchomości o łącznej powierzchni 136 m2 tj.

  1. 32 m2 ( 4,00 m  x 8,00 m) – miejsce nr 1
  2. 32 m2 (4,00 m x 8,00 m)   - miejsce nr 2
  3. 72 m2 (9,00 m x 8,00 m)   - miejsce nr 3

Przedmiot dzierżawy oznaczony jest na załączniku graficznym nr 1 do wykazu. 

Dla w/w działki Sąd Rejonowy w Mrągowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr  OL1M/00032574/8.

Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy. 

  1. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego:

a. za 32 m2  -  4.500,00 zł brutto/ za cały okres umowy

b. za 32 m2 -   4.500,00 zł brutto/ za cały okres umowy

c. za 72 m2 -   9.600,00 zł brutto/ za cały okres umowy

  1. Czynsz dzierżawny za cały okres obowiązywania umowy płatny będzie jednorazowo z góry,

najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy dzierżawy, przelewem na rachunek bankowy  Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach Nr 08 9350 0001  0000 0329  2072  0004 w BS Mikołajki. Dowód wpłaty do okazania przy podpisaniu umowy. 

4.       Opis nieruchomości:

Przedmiotowa działka położona jest  przy ul. Mrągowskiej w Mikołajkach, obręb geod. Mikołajki.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa.  

Infrastruktura techniczna: nie dotyczy. 

5.       Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przedmiotowy teren objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z którym działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MU.02 teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej i ZP.01 teren zieleni urządzonej.

Powyższą część nieruchomości przeznacza się do wydzierżawienia na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, bez prawa grodzenia terenu.

6.       Termin zagospodarowania nieruchomości:nie określony

W/w nieruchomości przeznacza się do wydzierżawienia na okres nie przekraczający 6 miesięcy.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 087-4219056, drogą elektroniczną

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach  ul. Kolejowa 7, pokój nr 110 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, licząc od dnia jego wywieszenia.

Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg na wydzierżawienie nieruchomości.

 

Wykaz umieszczono:

1.        na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

2.        na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach

3.        sołtysi sołectw z terenu gminy Mikołajki

4.        lokalna prasa