Informuję, że wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofertna zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom na akwenach wodnych Gminy Mikołajki, wpłynęła jedna oferta złożona przez Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 8/2022 z dnia 18.05.2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 55/2022 z dnia 11.05.2022 w sprawie częściowej zmiany Zarządzenia Nr 8/2022 Burmistrza Miasta Mikołajki z dn. 18.01.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej udzielono dotacji Mazurskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu
w Giżycku w wysokości 65.000 zł.