Inspektor ds. ochrony środowiska (l etat) - zastępstwo na okres około 18 miesięcy

I.    Wymagania w stosunku do kandydatów:

a.    Wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie wyższe lub średnie maturalne;
2.    Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3.    Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełnią praw publicznych;
4.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
5.    Nieposzlakowana opinia;
6.    Obywatelstwo polskie,  z  zastrzeżeniem  art.  11  ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach  samorządowych.

b.    Wymagania dodatkowe:
1.    Znajomość funkcjonowania administracji samorządu terytorialnego;
2.    Znajomość ustaw oraz przepis6w wykonawczych dotyczących działalności gminy w tym w szczególności:
  a)    ustawy o samorządzie gminnym
  b)    ustawy o ochronie przyrody
  c)    ustawy prawo ochrony środowiska
  d)    ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
  e)    ustawy o odpadach
  f)    ustawy o utrzymaniu czystości i porzcądku w gminach


3.    Znajomość przepisów z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego;
4.    Umiejętność obsługi komputera pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych;
5.    Prawo jazdy kategorii B;
6.    Systematyczność, terminowość, skrupulatność, komunikatywność;
7.    Umiejętność organizacji pracy własnej pod presją czasu i pracy w zespole.

c.    Wymagania preferowane:

1.    Wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska lub studiów o kierunkach przyrodniczych i rolniczych;
2.    Udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska i przyrody;

 

Pełna tresć ogłoszenia: ogloszenie-4.pdf (mikolajki.pl)