Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (j. t. Dz. U. z 2014r, poz. 1490), Burmistrz Miasta Mikołajki,

odwołuje wyznaczony na dzień 6 listopada 2020 roku

przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 31 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Mikołajkach przy ulicy Dybowskiej 4 obręb geod. Mikołajki, stanowiącego własność Gminy Mikołajki.

Powyższe umotywowane jest stale postępującym zagrożeniem epidemiologicznym, spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, jak rownież treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (j. t Dz. U z 2020 r poz 491 ze zm.) oraz treścią § 24 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020 r poz 1758 ze zm.). Trwające zagrożenie epidemiologiczne stanowi siłę wyższą, niezależną od stron, a tym samym troska o bezpieczeństwo mieszkańców w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanym ze zwiększającą się liczbą zarażeń koronawirusem czyni w chwili obecnej zasadnym odwołanie przetargu.

Podmiotom, które wpłaciły wadium przelewem z rachunku bankowego zwrócone zostanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia planowanego przetargu na rachunek z którego dokonano przelewu środków pieniężnych. Natomiast podmioty, które dokonały wpłat gotówkowych proszone są o podanie na piśmie rachunku bankowego na który środki mają zostać zwrócone.

Informacja o odwołaniu przetargu została umieszczona na stronie www.bip.mikolajki.ploraz na tablicy ogłoszeń UMiG Mikołajki.