Wspieramy rodziny w zakresie dostępu do internetu

Gmina Mikołajki ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

 

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu.

 

O dofinansowanie wnioskować będzie Gmina Mikołajki na podstawie oświadczeń złożonych przez rodziców uczniów szkół podstawowych (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w miejscowościach lub gminie w której funkcjonowało zlikwidowane PGR oraz których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracowali w zlikwidowanym PGR.

 

Oświadczenia dotyczące udziału w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w pokoju 101 Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki w terminie do 29 października 2021 r. Złożenie ww dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

 

Informacje dodatkowe:

  1. Sprzęt komputerowy będzie wydawany rodzicom/uczniom na następujących warunkach:
  2. Przekazany na własność sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem przeznaczony zostanie do wyłącznego użytku dla dziecka/ucznia,
  3. Sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem przekazany na okres nauki ucznia w szkole podstawowej/średniej,
  4. Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją i wynikające ze zwykłego użytkowania,
  5. Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wskazanym przez Urząd Miasta i Gminy Mikołajki.
  6. Wsparcie nie zostanie udzielone jeżeli dziecko/uczeń pełnoletni otrzymał już na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku komputer stacjonarny lub laptop zakupiony ze środków publicznych, lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wskazane jest dołączenie do oświadczenia posiadanych dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR (wymóg fakultatywny)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie programu: https://www.gov.pl/web/cpp/wsparcie-ppgr.

Ogłoszenie konkursu grantowego przez Gminę Mikołajki

 

Do pobrania:

1. Załącznik 1 – oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego.

2. Załącznik 2 – oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność.

3. Załącznik 3 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych