W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019, poz.294 z póź. zm.) poszerzeniu uległ zakres nieodpłatnej pomocy prawnej, która od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Tekst zmienionych przepisów zamieszczony został w art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 875).

Tak więc od dnia 16 maja 2020 r. zgodnie z art. 4 ust.1 znowelizowanej ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, tak jak i było to przed zmianą przepisu, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy,przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Jednocześnie przypominam i informuję, że w trakcie epidemii nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Mrągowskiego udzielane są w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów (do odwołania) tylko za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail). Beneficjenci tej pomocy w tym okresie nie są zobowiązani do składania powyższych oświadczeń, a osoby fizyczne – przedsiębiorcy nie muszą składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.