Cel Projektu

"Rewitalizacja rynku i głównych ulic miejskich w Mikołajkach wraz z nadaniem nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych"

Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie komfortu życia mieszkańców, poprawa jakości usług turystycznych, a także urozmaicenie oferty gospodarczej i turystycznej Mikołajek poprzez uporządkowanie funkcjonalności infrastruktury i przestrzeni miejskiej rynku oraz otaczających go głównych ulic miejskich.

Cel główny projektu realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:
- Zagospodarowanie dotąd słabo wykorzystywanych przestrzeni miejskich (park, Aleja Żeglarzy) poprzez nadanie im nowych funkcji turystycznych;
- Stworzenie nowego wizerunku oraz nadanie nowych funkcji rynkowi miejskiemu, uporządkowanie sposobów wykorzystania rynku dla celów turystycznych i rekreacyjnych;
-  Poprawa warunków komunikacyjnych dla istniejących podmiotów gospodarczych i mieszkańców oraz turystów, poprawa jakości ciągów pieszych, wyznaczenie miejsc postojowych;
-  Poprawa jakości funkcjonującej publicznej infrastruktury publicznej (drogi, sieć wodociągowa, oświetlenie);
-  Poprawa jakości świadczonych usług turystycznych;
-  Wzrost atrakcyjności miejsc pełniących funkcje turystyczne i około turystyczne usługowe położonych w bezpośrednim sąsiedztwie realizacji projektu, stworzenie możliwości tworzenia nowych punktów usługowych i dalszego rozwoju już istniejących;
-  Stworzenie nowych miejsc pracy oraz warunków do wzrostu zatrudnienia;
-  Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg, oraz osób przebywających w centralnej części miasta poprzez poprawę ich stanu technicznego, warunków i komfortu jazdy, miejsc parkowania, budowę oświetlenia;
-  Zmniejszenie niekorzystnego wpływu na środowisko poprzez poprawę płynności ruchu, oraz odprowadzenie wód deszczowych do separatorów co będzie skutkować zmniejszeniem emisji spalin oraz natężenia hałasu oraz ograniczeniem dostawania sie nieoczyszczonych wód opadowych do jeziora;
-  Zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej, ograniczenie strat wody i unowocześnienie systemu wodociągowego poprzez przebudowę istniejącej sieci wodociągowej;
- Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez zapewnienie niezawodnego zaopatrzenia w wodę o parametrach jakościowych zgodnych z wymogami polskimi i UE;
-   Poprawa walorów rekreacyjnych i turystycznych terenów miasta.

Cel projektu, jest absolutnie zgodny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Priorytetu 4. "Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast", Działania 4.2. "Rewitalizacja miast", który zdefiniowano następująco:
Poprawa atrakcyjności turystycznej, inwestycyjnej, miejsca zamieszkania ośrodków miejskich o wysokim potencjale turystycznym i rozwojowym. Ponadto należy wskazać, ze projekt w pełni wpisuje sie w założenia przyjęte dla osi Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast w zakresie właściwego zagospodarowania terenów - ciągów komunikacji pieszej, oświetlenia, terenów zielonych, zagospodarowania i wprowadzenia nowych funkcji gospodarczych i społecznych terenów miejskich zwiększających ich atrakcyjność gospodarcza i inwestycyjna, a przede wszystkim aktywizacje przestrzeni i jej jakościową zmianę.
W ramach projektu przewiduje sie podjęcie działań wskazanych dla rewitalizacji miast tj.: zagospodarowanie pustych przestrzeni w tkance urbanistycznej miast połączone z poprawa estetyki przestrzeni publicznych związane z nadaniem lub przywróceniem im funkcji publicznych oraz poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, pieszego oraz estetyki przestrzeni publicznych z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, poprzez realizację kompleksowych projektów obejmujących więcej niż jeden element: budowa, remont, przebudowa np. placów, rynków, parków, skwerów, zieleńców, alei, zbiorników wodnych, obiektów małej architektury i zakup niezbędnego sprzętu, remont, przebudowa lub modernizacja dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego, przebudowa ciągów komunikacji pieszej, budowa lub remont oświetlenia ulicznego, wymiana, remont lub przebudowa zdegradowanej infrastruktury technicznej w zakresie: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczej i energetycznej, telekomunikacyjnej, jedynie jako element stanowiący integralną część projektu, w ramach którego realizowane są inne typy projektów przewidziane w Działaniu 4.2.