×

Ostrzeżenie

JFolder::create: Tworzenie folderu nie powiodło sięPath: /opt/lampp/htdocs/images/thumbnails/images/2017/luty

JFolder::create: Tworzenie folderu nie powiodło sięPath: /opt/lampp/htdocs/images/thumbnails/images/2017/luty

JFolder::create: Tworzenie folderu nie powiodło sięPath: /opt/lampp/htdocs/images/thumbnails/images/2017/luty

Informacja o obowiązkach właścicieli nieruchomości

numer nierKomisariat Policji w Mikołajkach informuje o obowiązku umieszczenia tabliczek z numerem porządkowym posesji. Obowiązek taki należy do właścicieli nieruchomości zabudowanych lub innych osób, które takimi nieruchomościami władają, a są uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków.Tabliczka z numerem porządkowym powinna być umieszczona w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne nie narzuca wzoru tabliczki, jej wielkości i koloru, zobowiązuje natomiast do umieszczenia na niej numeru budynku, nazwy, ulicy, placu.Wyżej wymienione informacje wynikają z przepisów prawnych.
Informujemy również, że zgodnie z art. 64 § l i 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, póz. 482), kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.
Prawidłowe oznaczenie budynku poprzez umieszczenie tabliczki z dużym numerem porządkowym z wyraźną nazwą ulicy oraz odpowiednie jej oświetlenie ułatwia lokalizację danego budynku, łatwiej jest trafić tam osobom przejezdnym i co szczególnie ważne, służbom porządkowym i ratowniczym.

Usuwamy azbest

2017 to ostatni rok, kiedy możesz bezpłatnie usunąć azbest z dachu swojego domu, garażu, czy też budynku gospodarczego! Skorzystaj z programu dotacyjnego „Azbest”, który finansowany jest przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Olsztynie. Dzięki dofinansowaniu usuniesz ten szkodliwy minerał w sposób bezpieczny dla Ciebie i Twojego otoczenia!plakat azbest

 


Stosownie do zapisów Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu Polska ma obowiązek do 2032 roku usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających ten groźny minerał!

link do konkursu

UWAGA! - możliwości otrzymania grantu na realizację projektów na rzecz społeczności lokalnej

Zapraszamy na spotkanie informacyjne o możliwościach otrzymania grantu
na realizację projektów na rzecz społeczności lokalnej.
20 grudnia 2016 r., godz. 9.30 – Starostwo Powiatowe w Mrągowie

LGD „Mazurskie Morze” ogłosiła trzy nabory wniosków  o powierzenie grantów ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020. Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do 20.000zł i do 100% kosztów kwalifikowalnych na działania w zakresach:

1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych poprzez realizację zadań:
przyczyniających się do nabycia przez mieszkańców wiedzy o środowisku i zwiększenia ich świadomości ekologicznej, takich jak np. szkolenia, warsztaty, pokazy, konkursy, doświadczenia, seminaria, wyprawy badawcze, itp.
2. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, poprzez realizację zadań:
w zakresie podejmowania wspólnych działań dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych.
3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez realizację zadań:
w zakresie promowania zachowania i upowszechniania dziedzictwa lokalnego, np. poprzez tworzenie wiosek tematycznych, odtwarzanie ginących zawodów, organizację wydarzeń promocyjnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych – regionalnych i lokalnych.
Na spotkaniu przekażemy informację o zasadach i warunkach ubiegania się o pozyskanie grantu. Zapraszamy też do zapoznania się z ogłoszeniami i naborze zamieszczonymi na stronie www.lgd.mazurskiemorze.pl.

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie dodatkowego ubezpieczenia NNW dla dzieci poniżej 16 roku życia

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie dodatkowego ubezpieczenia NNW dla dzieci poniżej 16 roku życia w rodzinach osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w KRUS

czytaj więcej

ZNACZĄCE SUKCESY WYCHOWANKÓW UKS HETMAN BARANOWO

Zawodnik UKS Hetman Baranowo Maciej Jarguz został powołany na konsultację szkoleniową reprezentacji Polski do lat 15, która odbędzie się w Łomży w dniach 9-11 sierpnia. Maciek występuje na pozycji lewego pomocnika w sezonie 2015/2016 strzelił 19 bramek i 8 razy asystował.
Wychowanek UKS Hetman Baranowo – Hubert Banach, występujący obecnie w barwach BSP Jagiellonia Białystok zdobył srebrny medal w ogólnopolskim Turnieju Finałowym rozgrywek o Puchar im. Kazimierza. Górskiego. W meczu finałowym ulegli gospodarzom, reprezentacji Wielkopolskiego ZPN 0:2. Wychowanek Hetmana, grał na pozycji bramkarza.
Kolejni  wychowankowie klubu -  Patryk Kostyk i Oskar Kłos  po trzech latach pobytu w SEMP Warszawa zostali zawodnikami uznanych białostockich klubów. Patryk został zawodnikiem BSP Jagiellonia Białystok rocznik 2000, w czerwcu odbył testy i został zakwalifikowany do Liceum Mistrzostwa Sportowego Jagiellonia w Białymstoku.  Natomiast Oskar został zawodnikiem MOSP Białystok rocznik 2000. Oskar  w lipcu odbył testy i został zakwalifikowany do Liceum Mistrzostwa Sportowego MOSP w Białymstoku.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy już odniesionych sukcesów i życzymy kolejnych, jeszcze większych!
Więcej informacji na stronie: www. hetmanbaranowo.futbolowo.pl

INFORMACJA NA TEMAT WIEJSKICH OŚRODKÓW ZDROWIA W WOŹNICACH I BARANOWIE


    
W związku z nieprawdziwymi informacjami, które w ostatnim czasie zostały przekazane Mieszkańcom naszej Gminy, chciałbym oświadczyć, że samorząd Gminy nie podjął działań zmierzających do likwidacji wiejskich ośrodków zdrowia w Woźnicach i Baranowie. Administrujący w imieniu Gminy, budynkami obydwu ośrodków zdrowia, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. posiada zawarte umowy najmu z lekarzami medycyny rodzinnej oraz stomatologiem.  Żadna z tych jednostek nie planuje likwidacji bądź ograniczenia świadczonych usług.

 

Burmistrz Mikołajek
Piotr Jakubowski