Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2017

W Monitorze Polskim z 15 marca 2017 r., poz. 261, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2017 r.
Składka ta nadal będzie wynosić 42, 00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie składka ta będzie stanowić miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14, 00 zł.
Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kw. 2017 r. stanowić będzie 10 proc. obowiązującej w marcu 2017 r. emerytury podstawowej (886, 44 zł), tj. 89 zł.
Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kw. 2017r. dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:
•    12 proc. emerytury podstawowej, tj. 106, 00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych
•    24 proc. emerytury podstawowej, tj. 213, 00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych
•    36 proc. emerytury podstawowej, tj. 319, 00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych
•    48 proc. emerytury podstawowej, tj. 425, 00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.
Z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za II kwartał 2017 r. przypada w niedzielę, to zgodnie z postanowieniami art.12 § 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2016 r. Ordynacja podatkowa, mającymi zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za ostatni dzień terminu ich opłacenia należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, tj. dzień 2 maja 2017 r.
Szczegółowe informacje odnośnie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników
w II kwartale 2017 r. są dostępne za stronie internetowej www.krus.gov.pl

Spotkania informacyjne z Mieszkańcami marzec-kwiecień 2017

Burmistrz Mikołajek serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkania informacyjne według poniższego harmonogramu

 

SOŁECTWO Data zebrania Godzina zebrania Miejsce zebrania

Kolonia Mikołajki

21 marca, wtorek 11.00 Sala obrad UMiG

Inulec

21 marca, wtorek 18.00 Świetlica PAN w Śmietkach

Górkło

22 marca, środa 11.00 Świetlica wiejska w Górkle

Baranowo

22 marca, środa 18.00 Szkoła w Baranowie

Woźnice

23 marca, czwartek 18.00 Szkoła w Woźnicach

Olszewo

27 marca, poniedziałek 18.00 Szkoła w Olszewie

Faszcze , Cudnochy, Jora

29 marca, środa 18.00 Świetlica wiejska w Faszczach

Nowe Sady

30 marca, czwartek 18.00 Świetlica wiejska w Nowych Sadach

Stare Sady

31 marca, piątek 11.00 Świetlica wiejska w Starych Sadach

Prawdowo

4 kwietnia, wtorek 18.00 Karczma Biesiadna

Tałty

6 kwietnia, czwartek 18.00 Świetlica wiejska w Tałtach

Grabówka

10 kwietnia, poniedziałek 19.00 Świetlica wiejska w Grabówce

Zełwągi

19 kwietnia, środa 18.00 Świetlica wiejska w Zełwągach

Mikołajki

20 kwietnia, czwartek 18.00 Sala ABC , Centrum Kultury Kłobuk

Lubiewo

24 kwietnia, poniedziałek 18.00 Świetlica wiejska w Lubiewie

Stawek

25 kwietnia, wtorek 18.00 Świetlica wiejska w Stawku

INFORMACJE NA TEMAT SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ


1. Dzięki porozumieniu  ze Szpitalem MSW  (Poliklinika) w Olsztynie mieszkańcy gminy będą mogli korzystać ze specjalistycznych poradni działających przy Szpitalu MSW tj.: ginekologicznej, okulistycznej, neurologicznej, kardiologicznej, endokrynologicznej i ortopedycznej.
2. Poradnie znajdują się w Szpitalu MSW przy Al. Wojska Polskiego 37 w Olsztynie.
3. Porady w bieżącym roku będą udzielane w soboty w następujących terminach:

Okulista, kardiolog, neurolog, ortopeda: 11 marca, 8 kwietnia, 13 maja, 10 czerwca, 1 lipca, 2 września, 7 października, 4 listopada, 2 grudnia
Ginekolog, endokrynolog: 8 kwietnia, 10 czerwca, 2 września, 4 listopada

4. Mieszkańcom gminy, którzy nie będą mogli dojechać własnym transportem, gmina zapewni bezpłatny dowóz autokarowy z Mikołajek. Odjazd autobusu godzina 7.30 z parkingu przy młynie (obok sklepu Biedronka), 7.35 Prawdowo - przystanek, 7.40 Zełwągi - przystanek, 7.45 Inulec-  przystanek, 7.50 Baranowo - przystanek przy szkole.
5. O terminie wizyty i możliwości przejazdu transportem zorganizowanym przez Urząd decyduje kolejność zgłoszeń. Miesięcznie każdy specjalista będzie przyjmował maksymalnie 20 pacjentów (neurolog – 10 pacjentów, ginekolog -15 pacjentów) wyłącznie z listy osób zarejestrowanych przekazanej przez urząd.
6. Telefoniczna rejestracja pacjentów pod numerem telefonu: 87 4219 063.  
7. W przypadku wszystkich poradni, oprócz ginekologicznej, wymagane będzie skierowane wydane przez lekarza rodzinnego.
8. Po przyjeździe do szpitala należy zgłosić się do rejestracji w budynku B szpitala. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty i skierowanie od lekarza rodzinnego. Lekarze przyjmują od godziny 9.30 do godziny 14.00.

Informacja o obowiązkach właścicieli nieruchomości

numer nierKomisariat Policji w Mikołajkach informuje o obowiązku umieszczenia tabliczek z numerem porządkowym posesji. Obowiązek taki należy do właścicieli nieruchomości zabudowanych lub innych osób, które takimi nieruchomościami władają, a są uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków.Tabliczka z numerem porządkowym powinna być umieszczona w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne nie narzuca wzoru tabliczki, jej wielkości i koloru, zobowiązuje natomiast do umieszczenia na niej numeru budynku, nazwy, ulicy, placu.Wyżej wymienione informacje wynikają z przepisów prawnych.
Informujemy również, że zgodnie z art. 64 § l i 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, póz. 482), kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.
Prawidłowe oznaczenie budynku poprzez umieszczenie tabliczki z dużym numerem porządkowym z wyraźną nazwą ulicy oraz odpowiednie jej oświetlenie ułatwia lokalizację danego budynku, łatwiej jest trafić tam osobom przejezdnym i co szczególnie ważne, służbom porządkowym i ratowniczym.

Usuwamy azbest

2017 to ostatni rok, kiedy możesz bezpłatnie usunąć azbest z dachu swojego domu, garażu, czy też budynku gospodarczego! Skorzystaj z programu dotacyjnego „Azbest”, który finansowany jest przez NFOŚiGW i WFOŚiGW w Olsztynie. Dzięki dofinansowaniu usuniesz ten szkodliwy minerał w sposób bezpieczny dla Ciebie i Twojego otoczenia!plakat azbest

 


Stosownie do zapisów Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu Polska ma obowiązek do 2032 roku usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających ten groźny minerał!

link do konkursu

UWAGA! - możliwości otrzymania grantu na realizację projektów na rzecz społeczności lokalnej

Zapraszamy na spotkanie informacyjne o możliwościach otrzymania grantu
na realizację projektów na rzecz społeczności lokalnej.
20 grudnia 2016 r., godz. 9.30 – Starostwo Powiatowe w Mrągowie

LGD „Mazurskie Morze” ogłosiła trzy nabory wniosków  o powierzenie grantów ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” na lata 2014-2020. Możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do 20.000zł i do 100% kosztów kwalifikowalnych na działania w zakresach:

1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych poprzez realizację zadań:
przyczyniających się do nabycia przez mieszkańców wiedzy o środowisku i zwiększenia ich świadomości ekologicznej, takich jak np. szkolenia, warsztaty, pokazy, konkursy, doświadczenia, seminaria, wyprawy badawcze, itp.
2. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, poprzez realizację zadań:
w zakresie podejmowania wspólnych działań dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub branżowych.
3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez realizację zadań:
w zakresie promowania zachowania i upowszechniania dziedzictwa lokalnego, np. poprzez tworzenie wiosek tematycznych, odtwarzanie ginących zawodów, organizację wydarzeń promocyjnych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych – regionalnych i lokalnych.
Na spotkaniu przekażemy informację o zasadach i warunkach ubiegania się o pozyskanie grantu. Zapraszamy też do zapoznania się z ogłoszeniami i naborze zamieszczonymi na stronie www.lgd.mazurskiemorze.pl.