Konkursy dla Organizacji Pozarządowych

04.10.2018 INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na Organizację 75 Rajdu Polski wpłynęła jedna oferta złożona przez Polski Związek Motorowy.
 Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2018 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
 W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej udzielono dotacji Polskiemu Związkowi Motorowemu w wysokości 50.000 zł.

24.08.2018  Zarządzenie Nr 104/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację 75 Rajdu Polski  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

14.06.2018 Informuję, że wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach wpłynęła jedna oferta złożona przez Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2018 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej udzielono dotacji Mazurskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Giżycku w wysokości 45.000 zł.

07.06.2018  Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie częściowej zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 65/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki - kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

22.05.2018 Zarządzenie nr 65/2018 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki - kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

22.02.2018  OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURÓW Wyniki konkursów ogłoszonych w dniu 2 stycznia 2018 roku:
1) konkurs ofert na udzielenie dotacji na działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt z terenu Gminy Mikołajki - wpłynęła jedna oferta złożona przez Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych - kwota udzielonej dotacji: 4.000 zł. (słownie) cztery tysiące złotych.
2) konkurs ofert na udzielenie dotacji na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki - wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Mikołajski Uniwersytet III Wieku - kwota udzielonej dotacji: 15.000 zł. (słownie) piętnaście tysięcy złotych.
3) konkurs ofert na udzielenie dotacji na prowadzenie w 2018 roku wielospecjalistycznej pomocy dzieciom - wpłynęła jedna oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku - kwota udzielonej dotacji: 2.000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych).
4) konkurs ofert na prowadzenie w 2018 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach - wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Oświatowo Kulturalne Zełwągi - kwota udzielonej dotacji: 31.580 zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych).
5) konkurs ofert na udzielenie dotacji na prowadzenie w 2018 roku punktu konsultacyjno – terapeutycznego oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu Gminy Mikołajki wpłynęły dwie oferty złożone przez...     czytaj więcej

03.01.2018 Zarządzenie nr 7/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na prowadzenie w 2018 roku wielospecjalistycznej pomocy dzieciom przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

03.01.2018 Zarządzenie nr 6/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

03.01.2018 Zarządzenie nr 5/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

03.01.2018 Zarządzenie nr 4/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na prowadzenie w 2018 roku punktu konsultacyjno – terapeutycznego oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

03.01.2018 Zarządzenie nr 3/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2018 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

03.01.2018 Zarządzenie nr 2/2018  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2018    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

04.12.2017  INFORMACJA  o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego pod nazwą "Upowszechnianie piłki ręcznej w Gminie Mikołajki" czytaj więcej

31.08.2017  INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną wpłynęły dwie oferty złożone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 4/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2017 roku dokonała oceny złożonych ofert pod kątem ich kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej udzielono dotacji Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach w następujący sposób:
1) na organizację ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 5.000 zł.
2) na organizację Konkursu Tańca dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną – 3.000 zł.

21.07.2016 Zarządzenie nr 64/2017  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

21.07.2017  INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych wpłynęła jedna oferta złożona przez Parafię Ewangelicko – Augsburską Św. Trójcy w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 4/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej w dniu 18 lipca 2016 roku podpisano z oferentem umowę o wsparcie zadania pn.: „Aktywizacja osób niepełnosprawnych z terenu gminy Mikołajki – wypoczynek letni osób niepełnosprawnych – „biwak””

31.05.2017 Zarządzenie nr 49/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

12.05.2017  INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach wpłynęła jedna oferta złożona przez Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 4/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2017 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej udzielono dotacji Mazurskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Giżycku w wysokości 32.000 zł.

12.05.2017  INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną wpłynęły dwie oferty złożone przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 4/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2017 roku dokonała oceny złożonych ofert pod kątem ich kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej udzielono dotacji Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołajkach w następujący sposób:
1) na organizację ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – 5.000 zł.
2) na organizację Konkursu Tańca dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną – 3.000 zł.

13.04.2017 Zarządzenie nr 41/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację działań skierowanych do dzieci i młodzieży z niepełnosprawonością intelektualną przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

06.04.2017 Zarządzenie nr 39/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki - kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

05.04.2017  OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W  wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach nie wpłynęła żadna oferta.

05.04.2017  OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na prowadzenie w 2017 roku punktu konsultacyjno – terapeutycznego oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu Gminy Mikołajki wpłynęły dwie oferty złożone przez:
 1) Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych;
 2) TEEN CHALLENGE Chrześcijańską Misją Społeczną Odział w Mikołajkach.
 Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 4/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2017 roku dokonała oceny złożonych ofert pod kątem ich kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
 W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej udzielono dotacji w następujący sposób:
 1) Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych – 1.500 zł. (słownie: tysiąc pięćset złotych);
 2) TEEN CHALLENGE Chrześcijańska Misja Społeczna Odział w Mikołajkach– 1.500 zł. (słownie: tysiąc pięćset złotych).
 Łączna suma dotacji: 3.000 zł.

20.03.2017  OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na prowadzenie w 2017 roku wielospecjalistycznej pomocy dzieciom wpłynęła jedna oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku.
 Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 4/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2017 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
 W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku. W dniu 30 marca 2017 roku podpisano z oferentem umowę.
 Kwota udzielonej dotacji: 10.000 zł. (słownie) dziesięć tysięcy złotych.

20.03.2017  OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Mikołajski Uniwersytet III Wieku.
 Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 4/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2017 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
 W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia Mikołajski Uniwersytet III Wieku. W dniu 1 marca 2017 roku podpisano z oferentem umowę.
 Kwota udzielonej dotacji: 10.000 zł. (słownie) dziesięć tysięcy złotych.

20.03.2017  OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt z terenu Gminy Mikołajki wpłynęła jedna oferta złożona przez Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych.
 Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 4/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 stycznia 2017 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
 W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Mikołajskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych. W dniu 1 marca 2017 roku podpisano z oferentem umowę.
 Kwota udzielonej dotacji: 3.000 zł. (słownie) trzy tysiące złotych.

08.03.2017 Zarządzenie nr 22/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki - kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

10.02.2017  OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU  W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2017 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy, z zakresu kultury fizycznej i sportu udzielono dotacji w kwocie 225.500 zł w następujący sposób: więcej informacji

10.02.2017  OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2017 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Oświatowo Kulturalne Zełwągi.
 Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 4/2017 z dnia 2 stycznia 2017 w dniu 26 stycznia 2017 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
 W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia Oświatowo – Kulturalnego Zełwągi. W dniu 31 stycznia 2017 roku podpisano z oferentem umowę na „Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach”. Kwota udzielonej dotacji: 31.580 zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych).

31.01.2017 Zarządzenie nr 11/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

31.01.2017 Zarządzenie nr 12/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na organizację zajęć edukacyjnych skierowanych do seniorów z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

31.01.2017 Zarządzenie nr 13/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na prowadzenie w 2017 roku wielospecjalistycznej pomocy dzieciom przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

31.01.2017 Zarządzenie nr 14/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji na prowadzenie w 2017 roku punktu konsultacyjno - terapeutycznego oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

04.01.2017 Zarządzenie nr 6/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2017 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; NOWE!  wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej  NOWE!)

04.01.2017 Zarządzenie nr 5/2017 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 03 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2017  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; NOWE!  wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej  NOWE!)

29.11.2016  OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Poradnictwo obywatelskie i prawne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu gminy Mikołajki” wpłynęła jedna oferta złożona przez Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych.
 Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
 W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Mikołajskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych. W dniu 21 listopada 2016 roku podpisano z oferentem umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Centrum Aktywności Lokalnej w Mikołajkach pomoc doradczo - informacyjna dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin”. Kwota udzielonej dotacji: 2.000 zł. (słownie) dwa tysiące złotych.

10.05.2016  ZARZĄDZENIE Nr 52/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 10 maja 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikiem; wzór oferty; karta oceny formalnej; karta oceny merytorycznej)

05.05.2016 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU Informuję, że wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji z zakresu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mikołajki wpłynęła jedna oferta złożona przez Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Mikołajskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych. W dniu 25 kwietnia 2016 roku podpisano z oferentem umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Centrum Aktywności Lokalnej – działania na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt w Gminie Mikołajki”. Kwota udzielonej dotacji: 3.000 zł. (słownie) trzy tysiące złotych.

26.04.2016 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy” wpłynęła jedna oferta złożona przez Parafię Ewangelicko – Augsburską Św. Trójcy w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Parafii Ewangelicko – Augsburską Św. Trójcy w Mikołajkach. W dniu 14 kwietnia 2016 roku podpisano z oferentem umowę wieloletnią o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”. Całkowita wartość umowy wynosi: 4.564.800,00 zł.
Termin realizacji zadania publicznego ustalono od dnia 26 maja 2016 roku do dnia 25 maja 2021 roku.

26.04.2016 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja konkursu tańca dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną” wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach. W dniu 14 kwietnia 2016 roku podpisano z oferentem umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja konkursu tańca dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną”. Kwota udzielonej dotacji: 3.000 zł. (słownie) trzy tysiące złotych.

26.04.2016 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach. W dniu 14 kwietnia 2016 roku podpisano z oferentem umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”. Kwota udzielonej dotacji: 5.000 zł. (słownie) pięć tysięcy złotych.

14.04.2016 Zarządzenie nr 41/2016  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

16.03.2016 Zarządzenie nr 23/2016  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2016 roku zadania pn. "Organizacja konkursu tańca dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

16.03.2016 Zarządzenie nr 22/2016  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2016 roku zadania pn. "Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

16.03.2016 Zarządzenie nr 21/2016  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji z zakresu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mikołajki przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

16.03.2016 Zarządzenie nr 20/2016  Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w latach 2016 - 2021 na terenie Gminy Mikołajki Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

10.03.2016 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację w 2016 roku zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego Uniwersytetu III Wieku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Mikołajski Uniwersytet III Wieku.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016r. w dniu 26 lutego 2016 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia Mikołajski Uniwersytet III Wieku. W dniu 2 marca 2016 roku podpisano z oferentem umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja w 2016 roku zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego Uniwersytetu III Wieku – Aktywni Seniorzy”. Kwota udzielonej dotacji: 4.000 zł. (słownie: cztery tysiące złotych).

10.03.2016 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2016 roku wielospecjalistycznej pomocy dzieciom przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęła jedna oferta złożona przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Giżycku.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016r. w dniu 26 lutego 2016 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Polskiego stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem umysłowym Koło w Giżycku. W dniu 2 marca 2016 roku podpisano z oferentem umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie w 2016 roku wielospecjalistycznej pomocy dzieciom”. Kwota udzielonej dotacji: 2.250 zł. (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).

09.02.2016 Zarządzenie nr 12/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie w 2016 roku zadań włąsnych związanych z realizacją samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, wyniki otwartego konkursu ofert)

02.02.2016 Zarządzenie nr 9/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację w 2016 roku zajęć edukacyjnych dla Mikołajskiego Uniwersytetu III Wieku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

02.02.2016 Zarządzenie nr 8/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2016 roku wielospecjalistycznej pomocy dzieciom przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

02.02.2016 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W  wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2016 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Oświatowo Kulturalne Zełwągi.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016r. w dniu 27 stycznia 2016 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia Oświatowo – Kulturalnego Zełwągi. W dniu 28 stycznia 2016 roku podpisano z oferentem umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach”. Kwota udzielonej dotacji: 32.580 zł. (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych).

04.01.2016 Zarządzenie nr 3/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 04 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, załącznik nr 1 do zarządzenia, wzór oferty, wzór sprawozdania)

04.01.2016 Zarządzenie nr 2/2016 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2016 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza, ogłoszenie o konkursie, wzór oferty, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

13.10.2015  ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) w związku z zapisami Uchwały Nr XII/118/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2011 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 października 2011 roku Nr 156, poz. 2406) przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami następujących projektów uchwał w sprawie:
1. przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Uwagi do w/w projektu uchwały, w formie wniosków składać można pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., w nieprzekraczalnym terminie od 14 października 2015 roku do 30 października 2015 roku. czytaj więcej

11.08.2015 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Poradnictwo obywatelskie i prawne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu gminy Mikołajki” wpłynęła jedna oferta złożona przez Mikołajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych.  czytaj więcej

03.06.2015 Zarządzenie nr 51/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2015 roku zadania pn. "Poradnictwo obywatleskie i prawne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu gminy Mikołajki" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie ; wzór oferty; karta oceny formalnej ;karta oceny merytorycznej)    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

03.06.2015 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach wpłynęła jedna oferta  czytaj więcej

29.05.2015 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W  wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „organizacja działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych” wpłynęła jedna oferta złożona przez Parafię Ewangelicko – Augsburską Św. Trójcy w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej w dniu 25 maja 2015 roku podpisano z oferentem umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „X Wojewódzki Zjazd Integracyjny Środowiskowych Domów Samopomocy pod hasłem „Wspominamy Lata Minione…”. Kwota udzielonej dotacji: 3.000 zł. (słownie) trzy tysiące złotych.

29.05.2015 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja konkursu tańca dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną” wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach. W dniu 25 maja 2015 roku podpisano z oferentem umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja konkursu tańca dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną”. Kwota udzielonej dotacji: 3.000 zł. (słownie) trzy tysiące złotych.

05.05.2015  ZARZĄDZENIE Nr 41/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 maja 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza z załącznikiem; wzór oferty)

30.04.2015 Zarządzenie nr 35/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

30.04.2015 Zarządzenie nr 34/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2015 roku zadania pn. "Organizacja konkursu tańca dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

29.04.2015 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU Informuję, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach. W dniu 22 kwietnia 2015 roku podpisano z oferentem umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”. Kwota udzielonej dotacji: 5.000 zł. (słownie) pięć tysięcy złotych.

08.04.2015 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2015 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu  czytaj więcej

27.03.2015  Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania pn. "Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

09.03.2014 Zarządzenie nr 16/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2015  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty)

09.03.2015 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2015 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Oświatowo Kulturalne Zełwągi.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015r. w dniu 3 lutego 2015 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia Oświatowo – Kulturalnego Zełwągi. W dniu 4 lutego 2014 roku podpisano z oferentem umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach”. Kwota udzielonej dotacji: 32.580 zł. (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych).

08.01.2015 Zarządzenie nr 2/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2013 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie ; wzór oferty; karta oceny formalnej ;karta oceny merytorycznej)

03.11.2014 Wyniki konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w związku z zapisami Uchwały Nr XII/118/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2011 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 października 2011 roku Nr 156, poz. 2406) projektu uchwały w sprawie:
1. przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Termin składania uwag do przedmiotowych projektów uchwał upłynął 17 października 2014 roku.
Do tego terminu nie zgłoszono żadnych opinii i uwag.
W dniu 30 października 2014 roku Rada Miejska w Mikołajkach przyjęła uchwałę w zaproponowanej treści.

03.10.2014  ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI  Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w związku z zapisami Uchwały Nr XII/118/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 października 2011 roku Nr 156, poz. 2406) przeprowadza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami następujących projektów uchwał w sprawie:
1. przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Uwagi do w/w projektu uchwały, w formie wniosków składać można pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mikołTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.., w nieprzekraczalnym terminie od 3 października 2014 roku do 17 października 2014 roku.  czytaj więcej

23.06.2014 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach wpłynęła jedna oferta złożona przez Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Giżycku.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 2/2014 z dn. 7 stycznia 2014r. w dniu 16 czerwca 2014 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania, przedstawionej kalkulacji kosztów zadania oraz czy spełnia ona wymogi określone w „Wytycznych dla oferenta”.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Giżycku i przyznano kwotę dofinansowania w wysokości 20.000zł/;

10.06.2014 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „organizacja działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych” wpłynęła jedna oferta złożona przez Parafię Ewangelicko – Augsburską Św. Trójcy w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 2/2014 z dnia 7 stycznia 2014r., dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej w dniu 4 czerwca 2014 roku podpisano z oferentem umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „organizacja działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych – IX Wojewódzki Zjazd Integracyjny Środowiskowych Domów Samopomocy pod hasłem „Moja Mała Ojczyzna”. Kwota udzielonej dotacji: 3.000 zł. (słownie) trzy tysiące złotych.

22.05.2014  ZARZĄDZENIE Nr 67/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

22.05.2014 OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja konkursu tańca dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną” wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 2/2014 z dnia 7 stycznia 2014r., dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach. W dniu 12 maja 2014 roku podpisano z oferentem umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja konkursu tańca dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową”. Kwota udzielonej dotacji: 3.000 zł. (słownie) trzy tysiące złotych.

13.05.2014  Zarządzenie nr 61/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację działań mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

16.04.2014 Wyniki konsultacji  Informuję, że w dniu 10 marca 2014 roku zakończyły się konsultacje społeczne dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”.
W ramach konsultacji odbyły się dwa spotkania informacyjne:
- 25 lutego 2014 r. w Mrągowie;
- 26 lutego 2014 r. w Giżycku.
W konsultacjach udział wziąć mogły organizacje pozarządowe i inne podmioty mające siedzibę na terenie Gminy Mikołajki oraz wszyscy mieszkańcy Gminy Mikołajki, posiadający czynne prawo wyborcze.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji na terenie Gminy Mikołajki do dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia” nie wniesiono żadnych uwag i opinii.

27.03.2014 Zarządzenie nr 38/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2014 roku zadania pn. "Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

18.02.2014 Wyniki otwartego konkursu  na prowadzenie w 2014 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii   czytaj więcej

18.02.2014 Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2014 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu  czytaj więcej

16.01.2014  Ogłoszenie 10 stycznia 2014 do UMIG w Mikołajkach wpłynęła oferta Mazurskiego Klubu Żeglarskiego na realizację zadania pn. "Bojerowy Puchar Mikołajek"     czytaj więcej

14.01.2014 Zarządzenie nr 5/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2014  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

09.01.2014 Zarządzenie nr 4/2014 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2013 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie ; wzór oferty; karta oceny formalnej ;karta oceny merytorycznej)

31.10.2013     SPRAWOZDANIE z realizacji Uchwały nr XXIV/279/2012 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok   czytaj więcej

24.06.2013     OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU Informuję, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki - kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli wpłynęła jedna oferta złożona przez MOPR w Giżycku.     czytaj więcej

14.06.2013     OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU Informuję, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja konkursu tańca dla dzieci z upośledzeniem umysłowym” wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 8/2013 z dnia 2 stycznia 2013r., dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach. W dniu 29 maja 2013 roku podpisano z oferentem umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja konkursu tańca dla dzieci z upośledzeniem umysłowym”. Kwota udzielonej dotacji: 3.000 zł. (słownie) trzy tysiące złotych.

27.05.2013  Zarządzenie nr 71/2013 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór oferty; karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej)

17.05.2013     OGŁOSZENIE O WYNIKU KONKURSU Informuję, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym” wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach.     czytaj więcej

08.05.2013  Zarządzenie nr 57/2013 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania pn. organizacja konkursu tańca dla dzieci z upośledzeniem umysłowym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

08.04.2013  Zarządzenie nr 51/2013 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania pn. "Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym" przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

02.04.2013    Ogłoszenie  Oferta Mikołajskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych na realizację zadania publicznego "Poradnictwo obywatelskie i prawne dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin z terenu Gminy Mikołajki"    czytaj więcej       załącznik

22.02.2013 Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu  czytaj więcej

08.02.2013 Ogłoszenie o wyniku konkursu  Informuję, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2013 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Oświatowo Kulturalne Zełwągi.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 8/2013 z dnia 2 stycznia 2013r. w dniu 31 stycznia 2013 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia Oświatowo – Kulturalnego Zełwągi. W dniu 5 lutego 2013 roku podpisano z oferentem umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach”. Kwota udzielonej dotacji: 30.580 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych).

22.01.2013 Zarządzenie nr 19/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia22 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik nr 1 do zarządzenia; wzór oferty; karta oceny merytorycznej; karta oceny formalnej)

09.01.2013 Zarządzenie nr 9/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2013 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; ogłoszenie o konkursie ; wzór oferty; karta oceny formalnej ;karta oceny merytorycznej)

24.12.2012 Ogłoszenie  Dnia 21 grudnia 2012 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach wpłynęła oferta Mazurskiego Klubu Żeglarskiego na realizację zadania pn. „Bojerowy Puchar Mikołajek”   czytaj więcej

03.12.2012 Wyniki konsultacji  przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w związku z zapisami Uchwały Nr XII/118/2011 Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 września 2011 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 października 2011 roku Nr 156, poz. 2406) następującego projektu uchwały w sprawie:
1. przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mikołajki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Termin składania uwag do przedmiotowego projektu uchwały upłynął 8 listopada 2012 roku. Do tego terminu nie zgłoszono żadnych opinii i uwag.
W dniu 30 listopada 2012 roku Rada Miejska w Mikołajkach przyjęła uchwałę w zaproponowanej treści.

24.10.2012  Zaproszenie do konsultacji - PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIKOŁAJKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2013 ROKU  Przyjmując niniejszy program, Rada Miejska w Mikołajkach deklaruje wolę kontynuowania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na zasadzie partnerstwa, bowiem priorytetem samorządu Gminy Mikołajki jest służenie społeczności lokalnej w ramach posiadanych zasobów i kompetencji, w sposób jak najbardziej skuteczny. Prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z Organizacjami jest jednym z elementów efektywnego zarządzania Gminą. Współdziałanie to ma na celu lepsze wykonywanie zadań ustawowo powierzonych gminie poprzez wykorzystanie wiedzy, możliwości i doświadczenia organizacji pozarządowych, a także zwiększenie zaangażowania Organizacji w rozwiązywanie problemów lokalnych[...]  czytaj dalej  zaproszenie do konsultacji

05.06.2012 OGŁOSZENIE o wyniku otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki- kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach  więcej informacji

16.05.2012  OGŁOSZENIE o wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja V Mazurskiego Festiwalu Rybnego 'Rybkę na zdrowie' w Mikołajkach 30 czerwca 2012 roku"  więcej informacji

08.05.2012  Zarządzenie nr 51/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Mikołajki – kompleksowa obsługa miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Mikołajkach  (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; wzór sprawozdania; wzór oferty)

26.04.2012  Informuję, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym” wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 1/2012 z dnia 2 stycznia 2012r. w dniu 20 kwietnia 2012 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach. W dniu 24 kwietnia 2012 roku podpisano z oferentem umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym”. Kwota udzielonej dotacji: 5.100 zł. (słownie) pięć tysięcy sto złotych.

26.04.2012  Informuję, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja konkursu tańca dla dzieci z upośledzeniem umysłowym” wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 1/2012 z dnia 2 stycznia 2012r. w dniu 20 kwietnia 2012 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołajkach. W dniu 24 kwietnia 2012 roku podpisano z oferentem umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja konkursu tańca dla dzieci z upośledzeniem umysłowym”. Kwota udzielonej dotacji: 3.000 zł. (słownie) trzy tysiące złotych.

18.04.2012  Zarządzenie nr 43/2012 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zorganizowanie V Mazurskiego Festiwalu Rybnego "Rybkę na zdrowie" w Mikołajkach 30 czerwca 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie    (DO POBRANIA: Zarządzenie Burmistrza; załącznik do zarządzenia; wzór oferty)