Spotkanie informacyjne dotyczące Gminnego Programu Budowy Mieszkań

Burmistrz Mikołajek oraz Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Mikołajkach zapraszają  na spotkanie informacyjne dotyczące Gminnego Programu Budowy Mieszkań Komunalnych „Dla Systematycznych”, które odbędzie się 14 marca br.  o godzinie 17. 30 w sali widowiskowej Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach.
Podczas spotkania zostanie przedstawiona koncepcja architektoniczna budynków wraz z planem zagospodarowania terenu, szczegóły udziału w programie, planowane terminy realizacji inwestycji oraz szacowane koszty.
Ze względu na wagę poruszanych spraw prosimy o udział osób zakwalifikowanych do Programu „Dla Systematycznych”.

XVI edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych
do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
XVI Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości
1918-2018.
Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy. W 2018 roku jednym z organizatorów jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W piętnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 18 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe –
w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem o mocy 55 KM.
Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: www.krus.gov.pl/prewencja.
Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.
Ważne terminy:
31.03.2018 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
25.05.2018 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu
15.06.2018 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
09.07-27.07.2018 r. - wizytacja gospodarstw finałowych.

Zgłoszenie udziału i dodatkowe informacje udzieli najbliższa jednostka terenowa KRUS lub Oddział Regionalny KRUS.

regulamin konkursu

Punkt Informacyjny Podatnika 2018

Wzorem lat ubiegłych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mikołajkach zostanie uruchomiony Punkt Informacyjny Podatnika, gdzie będzie można uzyskać informacje dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017r., sposobu wypełniania formularzy PIT oraz możliwości skorzystania z  ulg i odliczeń, a także  złożyć wypełnione zeznanie podatkowe.

Punkt czynny będzie:
23 lutego 2018r. (piątek) w godz. 9.00 – 14.00
oraz
16 marca 2018r. (piątek) w godz. 9.00 – 14.00
w Urzędzie Miasta i Gminy, (sala nr 2)

UWAGA -możliwość składania wniosków o przyznanie miejsca handlowego

Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie miejsca handlowego (zajęcie pasa drogowego) na sezon letni 2018 w celu ustawienia stoiska handlowego w Mikołajkach przy :
•    Placu Wolności i ul. Okrężnej (wejście na kładkę dla pieszych), gdzie łącznie powierzchnia pasa wynosi  95 m²
•    ul. Kowalskiej i Alei Spacerowej (Wioska Żeglarska), gdzie łącznie powierzchnia pasa wynosi  57 m² .
Do wniosku należy dołączyć szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic,  podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego i terminem jego zajęcia.
Niniejsze wnioski należy składać w terminie do 15 lutego 2018 roku w sekretariacie tut. Urzędu lub w pokoju nr 6.
O przyznaniu stoiska handlowego będzie decydować kolejność wpływu wniosku do tut. urzędu. Ze względu na ograniczoną powierzchnię pasa drogowego przeznaczoną na cele związane z ustawieniem stoisk handlowych, wnioski złożone po rozdysponowaniu terenu oraz na inne miejsca niż wskazane w/w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. W przypadku wnioskowania o więcej niż jeden punkt handlowy, zgoda na jego otrzymanie będzie możliwa, gdy pozostanie wolny pas drogowy.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce apeluje

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce apeluje:

Pozwól zwierzętom przeżyć huczne imprezy uliczne bez bólu i strachu. Pamiętaj, każdy huk to cierpienie zwierząt.
W czasie hucznej zabawy ulicznej:
• pozostaw zwierzę w domu,
• podaj zwierzęciu środki uspokajające (po uprzedniej konsultacji z lekarzem weterynarii).
Pamiętajmy, że od Twojej odpowiedzialności zależy los naszych czworonożnych przyjaciół.