UWAGA -możliwość składania wniosków o przyznanie miejsca handlowego

Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie miejsca handlowego (zajęcie pasa drogowego) na sezon letni 2018 w celu ustawienia stoiska handlowego w Mikołajkach przy :
•    Placu Wolności i ul. Okrężnej (wejście na kładkę dla pieszych), gdzie łącznie powierzchnia pasa wynosi  95 m²
•    ul. Kowalskiej i Alei Spacerowej (Wioska Żeglarska), gdzie łącznie powierzchnia pasa wynosi  57 m² .
Do wniosku należy dołączyć szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic,  podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego i terminem jego zajęcia.
Niniejsze wnioski należy składać w terminie do 15 lutego 2018 roku w sekretariacie tut. Urzędu lub w pokoju nr 6.
O przyznaniu stoiska handlowego będzie decydować kolejność wpływu wniosku do tut. urzędu. Ze względu na ograniczoną powierzchnię pasa drogowego przeznaczoną na cele związane z ustawieniem stoisk handlowych, wnioski złożone po rozdysponowaniu terenu oraz na inne miejsca niż wskazane w/w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. W przypadku wnioskowania o więcej niż jeden punkt handlowy, zgoda na jego otrzymanie będzie możliwa, gdy pozostanie wolny pas drogowy.