Do pobrania:
- zawiadomienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Remont pokrycia dachu Centrum Kultury ,,Kłobuk'' w Mikołajkach”

Ogłoszenie nr 502232-N-2018 z dnia 2018-01-08 r.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Centrum Kultury „Kłobuk”
ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki

II. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza informacje dotyczące przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  1. Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:  175 000 zł brutto.
  2. Zamawiający, przedstawia firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:
Nr oferty Nazwa firmy / siedziba i adres Wykonawcy Cena ofertowa brutto Termin wykonania zamówienia Okres gwarancji Warunki płatności
1 Spółdzielnia Wielobranżowa Niegocin
ul. Mazurska 3, 11-500 Giżycko
263 914,00 zł 29.06.2018 r. 72 miesiące Zgodnie z siwz
2 Juszko Dach
Paweł Juszko
Jędrychowo 30, 11-731 Sorkwity
197 999,74 zł 30.04.2018 r. 72 miesiące Zgodnie z siwz


Zamawiający informuje, że:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie 5 dni od zamieszczenia na stronie internetowej w/w. informacji:

- Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Najnowsze informacje

Wideo

Kalendarz imprez

26/03/2019

Zobacz wszystkie

Majówka oraz otwarcie sezonu żeglarskiego

26 kwiecień 2019

05 maj 2019

Regaty Grand Prix o Puchar Burmistrza Mikołajek

04 maj 2019

05 maj 2019

Regaty Grand Prix o Puchar Burmistrza Mikołajek

01 czerwiec 2019

02 czerwiec 2019

Dzień Dziecka z MKS Mikołajki

02 czerwiec 2019