Informuję, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2019 roku świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Oświatowo Kulturalne Zełwągi.
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mikołajki nr 5/2019 z dnia 7 stycznia 2019  w dniu 29 stycznia  2019 roku dokonała oceny złożonej oferty pod kątem jej kompletności, terminowości złożenia, możliwości realizacji zadania i przedstawionej kalkulacji kosztów zadania.
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wybrano ofertę Stowarzyszenia Oświatowo – Kulturalnego Zełwągi. W dniu 31 stycznia 2019 roku podpisano z oferentem umowę na „Prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii w Zełwągach”. Kwota udzielonej dotacji: 31.580 zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych).