Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506) zwołuję VIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Mikołajkach w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 14.00 w sali obrad UMiG  w Mikołajkach.

Zaproponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Propozycje zmian w porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Interpelacje i zapytania radnych.

5.      Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.

6.      Sprawozdanie z działalności burmistrza z okresu międzysesyjnego.

7.      Przedstawienie raportu o stanie gminy Mikołajki w 2018 roku.

8.      Debata nad raportem o stanie gminy Mikołajki w 2018 roku:

a)      głosy radnych;

b)      głosy mieszkańców.

9.      Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Mikołajki wotum zaufania.

10.  Rozpatrzenie oraz przedstawienie:

a)      sprawozdania Burmistrza Miasta Mikołajki z wykonania budżetu za 2018 rok;

b)      sprawozdania finansowego za 2018 rok;

c)      informacji o stanie mienia komunalnego;

d)      opinii RIO w Olsztynie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Mikołajki sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mikołajki za 2018 rok;

e)      opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2018 rok;

f)       wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mikołajki za 2018 rok;

g)      opinii RIO w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Mikołajki z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok;

h)      dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gminy Mikołajki za 2018 rok.

11.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta i gminy Mikołajki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok;

2)      udzielenia Burmistrzowi Miasta Mikołajki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok;

3)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki na lata 2019 – 2033;

4)      wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mikołajki na 2019 rok;

5)      przyjęcia Regulaminu kąpieliska na Jeziorze Mikołajskim, przy ul. Okrężnej w Mikołajkach;

6)      powierzenia Gminie Miasta Mrągowo wykonania zadań własnych;

7)      ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Mikołajki;

8)      uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gruntów obrębu miasta Mikołajki – Jezioro Mikołajskie i Jezioro Tałty;

9)      wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – dz. nr 346/71 i 350/30, ul. Ptasia, Mikołajki;

10)  wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – dz. nr 350/30 i 349/14, ul. Ptasia, Mikołajki;

11)  wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – dz. nr 349/6, ul. Ptasia, Mikołajki;

12)  wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – dz. nr 84/72, Mikołajki;

12.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13.  Informacja z działalności:

a)      Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mikołajkach;

b)      Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mikołajkach;

c)      Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach.

14.  Wolne wnioski.

15.  Zamknięcie sesji.

   PrzewodniczącyRady Miejskiej

                                                                                                                                            Antoni Rakus