Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r. poz. 506), Burmistrz Mikołajek przedstawia raport o stanie Gminy w 2018 roku. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza i funkcjonowanie gminy w roku poprzednim i zawiera informacje dotyczące realizacji polityk, programów i strategii oraz wykonanie uchwał rady gminy. 

Zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7, 8  ww. w debacie nad raportem o stanie gminy, mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mikołajkach pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Sesja odbędzie się 27 czerwca br.(czwartek) o godzinie 14.00 wobec tego zgłoszenia przyjmowane będą  do  godziny 15.00 dnia 26 czerwca br.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport o stanie Gminy