Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) zwołuję III zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Mikołajkach w dniu 28 grudnia 2018 roku o godz.  12.00 w sali obrad UMiG  w Mikołajkach.
 
 
Zaproponowany porządek obrad:
    1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Propozycje zmian w porządku obrad.
    3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
    4. Interpelacje i zapytania radnych.
    5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
    6. Sprawozdanie z działalności burmistrza z okresu międzysesyjnego.
    7. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
    2) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mikołajki na 2018 rok;
    3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki na lata 2019 – 2033;
    4) uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki na 2019 r.;
    5) podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do przyznanie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
    6) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
    7) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Mikołajkach na 2019 rok;
    8) powołania doraźnej Komisji Statutowej;
    9) nadania nazwy ulicy w mieście Mikołajki;
    10) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 346/71, ul. Ptasia, Mikołajki;
    11) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 14/12 i 14/20, Mikołajki;
    12) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 346/71, ul. Ptasia Mikołajki;
    13) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 348/41, Mikołajki.
    8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
    9. Wolne wnioski.
    10. Zamknięcie sesji.